De volgende verkoopvoorwaarden worden afgesloten door de vennootschap X6 Innovations SAS, gevestigd in Frankrijk (registratienummer 789 534 864), met maatschappelijke zetel te 128 rue La Boétie 75008 Parijs, met een maatschappelijk kapitaal van 1.183. 33 euro, hierna genoemd "de Verkoper" en die de site perifit.co en haar subdomeinen, hierna genoemd "de Site", beheert en door de consument en de niet-professionele koper, hierna genoemd "de Koper", die de door de Verkoper te koop aangeboden producten ("het Product") wenst aan te kopen.

Artikel 1 - Doel

De volgende verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen de Verkoper en de Koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de Site wordt gedaan. Zij specificeren de voorwaarden van aankoop, plaatsing van de bestelling, betaling en levering van de door de Koper bestelde Producten.

Deze verkoopsvoorwaarden worden voorafgaand aan elke bestelling aan de Koper meegedeeld en zullen voorrang hebben op elke andere versie of elk ander document.

De aankoop van een product via de Site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper van de onderhavige verkoopsvoorwaarden, waarvan de Koper erkent kennis te hebben genomen vóór de bestelling. De Koper erkent over de vereiste bekwaamheid te beschikken om een overeenkomst te sluiten en de op de Site aangeboden producten te verwerven.

De Verkoper heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen, om te voldoen aan elke nieuwe reglementering of om het gebruik van de Site te verbeteren. Bijgevolg zullen de toepasselijke voorwaarden deze zijn die van kracht zijn op de datum van de plaatsing van de bestelling door de koper.

De koper aanvaardt dat de informatie die wordt gevraagd voor het sluiten van de overeenkomst of die wordt verzonden tijdens de uitvoering ervan, elektronisch wordt doorgegeven.

Behoudens tegenbewijs vormen de in het computersysteem van de Verkoper geregistreerde gegevens het bewijs van alle met de Klant gesloten transacties.

Artikel 2 - Product

Het aangeboden Product is het Product dat voorkomt op de Site van de Verkoper, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De Verkoper heeft het recht om op elk moment het gamma van Producten te wijzigen.

Het Product wordt op de website voorgesteld met een beschrijving van zijn voornaamste kenmerken (specificaties, afbeeldingen en aanduidingen van afmetingen of capaciteit). De foto's en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend voor de Verkoper. De Koper dient de beschrijving van elk Product te raadplegen om de specifieke kenmerken en de voornaamste eigenschappen ervan te kennen.

Artikel 3 - Prijzen

De prijzen worden vermeld op de productpagina van de Site en zijn prijzen in euro's (€) inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW (indien van toepassing) op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het BTW-tarief kan worden doorgerekend in de prijs van de producten. De Verkoper kan zijn prijzen op elk moment wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling op de productpagina staat, de enige prijs zal zijn die van toepassing is op de koper.

In de aangegeven prijzen zijn de leveringskosten niet inbegrepen; deze worden gefactureerd bovenop de prijs van de gekochte producten, afhankelijk van de gekozen leveringswijze.

De verzendkosten zijn die welke tijdens de afronding van de bestelling worden gespecificeerd en worden aanvaard bij de validatie van de bestelling.

Lokale belastingen, douanerechten of inklaringskosten kunnen worden gevraagd, maar de betaling ervan is ten laste van de klant.

Een factuur wordt opgemaakt door de Verkoper en aan de Koper overhandigd bij de levering van de aangekochte Producten.

Artikel 4 - Bestellingen

Het is aan de Koper om op de Site het Product te selecteren dat hij/zij wenst te bestellen.

Een bestelling die op een andere manier naar de Verkoper wordt gestuurd, inclusief per post of per e-mail, zal niet in aanmerking worden genomen.

Bij het plaatsen van de bestelling, na het selecteren en toevoegen van de Producten aan het "winkelmandje", moet de Koper

 • het winkelmandje controleren en eventueel de inhoud ervan corrigeren (bijvoorbeeld: identificatie en hoeveelheid van de geselecteerde producten, overeenkomstige prijzen, leveringsvoorwaarden en -kosten),
 • de winkelwagen valideren,
 • zijn contactgegevens in te vullen,
 • kies de leveringsmethode,
 • bevestig de bestelling

De verkoop zal pas als definitief worden beschouwd na de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door de Verkoper per e-mail. De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van onderhavige verkoopsvoorwaarden, de erkenning er perfect kennis van te hebben genomen en de verzaking om zich te beroepen op de eigen aankoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie.

De Verkoper heeft het recht om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Koper met wie een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling.

Herroepingsrecht

Op grond van artikel L121-18 van de Franse consumentenwet beschikt de koper over een termijn van veertien (14) werkdagen vanaf de levering van de bestelling om het herroepingsrecht uit te oefenen en aldus het product aan de verkoper terug te zenden voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de retourkosten.

Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

De prijs is volledig betaalbaar op de dag van de bestelling door de koper, via beveiligde betaling, volgens de volgende methoden

 • per creditkaart: Visa, MasterCard, American Express
 • door Paypal

In geval van laattijdige betaling door de Koper na de hierboven vermelde termijnen en na de datum van betaling die vermeld staat op de aan hem gerichte factuur, zullen de vertragingsboetes, berekend tegen een maandelijks tarief van 10% van het bedrag inclusief alle belastingen van de aankoopprijs die vermeld staat op de voornoemde factuur, automatisch en van rechtswege verworven worden door de Verkoper, zonder enige formaliteit of voorafgaande ingebrekestelling, en aanleiding geven tot de onmiddellijke betaling van alle door de Koper verschuldigde sommen, onverminderd elke andere actie die de Verkoper in dit verband tegen de Koper zou kunnen ondernemen.

De door de Afnemer gedane betalingen worden eerst als definitief beschouwd, nadat de Verkoper de verschuldigde bedragen heeft ontvangen.

Verder heeft de Verkoper het recht om bij niet-naleving van bovenstaande betalingsvoorwaarden de levering van lopende bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren.

Er worden geen extra kosten, hoger dan de door de Verkoper gemaakte kosten voor het gebruik van een betaalmethode, aan de Koper in rekening gebracht.

Artikel 6 - Levering

De leveringen geschieden op het bij de bestelling opgegeven adres, dat zich uitsluitend in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de lokale autoriteiten van zijn land te informeren naar eventuele beperkingen op de invoer of het gebruik van de producten of diensten die hij van plan is te bestellen.

Onder levering wordt verstaan de overdracht aan de Koper van het fysieke bezit van of de controle over het Product.

Behoudens in bijzondere gevallen of wanneer een of meer Producten niet beschikbaar zijn, zullen de bestelde Producten in één levering worden geleverd.

De Verkoper verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de door de Klant bestelde Producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren. Deze termijnen zijn evenwel indicatief. Indien de bestelde Producten niet binnen 30 dagen na de indicatieve leveringstermijn worden geleverd, om welke andere reden dan overmacht of door toedoen van de Koper, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Koper worden ontbonden onder de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen L 216-6 en volgende van de Franse Consumentenwet. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan worden terugbetaald ten laatste binnen de veertien (14) dagen die volgen op de datum van de herroeping van het contract, met uitsluiting van elke schadevergoeding of retentie.

De leveringen geschieden door een onafhankelijke vervoerder, op het adres dat door de Klant bij de bestelling is opgegeven en waartoe de vervoerder gemakkelijk toegang heeft.

De Koper is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren. Hij beschikt over 48 uur vanaf de datum van levering om elke klacht wegens non-conformiteit of zichtbaar gebrek van de geleverde Producten (bijvoorbeeld, beschadigde verpakking, reeds geopend...) schriftelijk mee te delen, met alle bijhorende documenten (bijvoorbeeld foto's).

De Verkoper zal zo snel mogelijk en op zijn kosten de geleverde Producten terugbetalen of vervangen waarvoor conformiteitsgebreken of zichtbare of verborgen gebreken naar behoren werden aangetoond door de Koper, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L 217-3 en volgende van de Franse Consumentenwet en deze voorzien in de huidige Verkoopsvoorwaarden (zie garanties, in het bijzonder).

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen, ongeacht de datum van levering van voornoemde Producten.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid van de Verkoper - Garantie

De te koop aangeboden Producten zijn in overeenstemming met de Franse regelgeving en hun prestaties zijn verenigbaar met niet-professioneel gebruik.

Wettelijke garanties

Alle door de Verkoper geleverde producten genieten de wettelijke garantie voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het teruggestuurd worden naar de Verkoper die het zal terugnemen, omruilen of terugbetalen. Alle klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten elektronisch aan de klantendienst worden gericht. De Koper heeft 2 jaar vanaf de levering van het goed om contact op te nemen met de Verkoper. De terugbetaling zal gebeuren via creditering van de bankrekening of betaalkaart van de Klant.

De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

 • niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, hetgeen de Klant dient na te gaan,
 • in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De garantie dekt niet :

 • vermindering als gevolg van abnormaal gebruik of gebruik buiten het kader van het oorspronkelijk bedoelde gebruik,
 • schade veroorzaakt door nalatigheid of ongeval,
 • schade veroorzaakt door onjuiste reiniging niet in overeenstemming met de instructies,
 • ongeoorloofd onderhoud, elke poging om een apparaat te openen, te repareren of te wijzigen.

Probeer nooit het product te openen.

Artikel 9 - Intellectuele eigendom - Gegevensverwerking

9**.1 - Intellectueel eigendom**

Alle items van de Site zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de Verkoper. Niemand is gemachtigd om te reproduceren, te exploiteren, of te gebruiken in welke hoedanigheid dan ook, zelfs gedeeltelijk, items van de site of in de vorm van foto, logo, visuele of tekst of dit zal worden beschouwd als een inbreuk.

9**.2 - Verwerking van gegevens**

In overeenstemming met de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978, zijn de persoonlijke gegevens die aan de Koper worden gevraagd noodzakelijk voor de behandeling van zijn bestelling en de opstelling van de facturen.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de partners van de Verkoper die belast zijn met de uitvoering, de behandeling, het beheer en de betaling van de bestellingen.

De Koper beschikt, conform de geldende nationale en Europese regelgeving, over een permanent recht op toegang, wijziging, rechtzetting, verzet, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben.

Artikel 10 - Numéro d'IDentifiant Unique (IDU)

Het unieke identificatienummer FR029532_05OQU6 dat de inschrijving bewijst in het register van producenten van de EEA-sector, overeenkomstig artikel L.541-10-13 van de Franse milieuwetgeving, is door ADEME toegekend aan het bedrijf X6 Innovations SAS (789534864). Dit identificatienummer bewijst dat het bedrijf voldoet aan zijn verplichting om zich in te schrijven in het Register van producenten van elektrische en elektronische apparatuur voor het ecosysteem.

Het unieke identificatienummer FR029532_06O0IX ten bewijze van de inschrijving in het register van de batterij-industrie, overeenkomstig artikel R.541-173 van de Franse milieuwetgeving, is door ADEME toegekend aan het bedrijf X6 Innovations SAS (789534864). Deze identificatiecode bewijst dat het bedrijf voldoet aan zijn verplichting om zich bij de batterijindustrie te registreren bij Corepile.

Artikel 11 - Toepasselijk recht - Taal

Deze verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

Dit beleid is oorspronkelijk opgesteld in het Frans. In geval van tegenstrijdigheid tussen een vertaalde versie en de Franse versie van deze voorwaarden, prevaleert, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de Franse versie.

In geval van een geschil, en nadat alle pogingen om een minnelijke schikking te treffen hebben gefaald, zijn de Franse rechtbanken exclusief bevoegd om het geschil te beslechten.

Verkoopvoorwaarden gewijzigd op 24/03/2022