Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Perifit gegevens verzamelt, gebruikt en verstrekt en over welke keuzemogelijkheden jij beschikt met betrekking tot de gegevens.

Aanpassingen in deze versie van de Privacyverklaring zijn het gevolg van wijzigingen in wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Daarnaast hebben we getracht de privacyverklaring duidelijker en begrijpelijker te maken door:

 • Deze onder te verdelen in artikelen,
 • Een aantal voorbeelden te geven die duidelijk maken hoe de beleidsregels door Perifit kunnen worden toegepast en
 • Het definiëren en met een hoofdletter vermelden van een aantal termen die meerdere keren voorkomen, met het oog op eenvoud en beknoptheid.

Wanneer wij verwijzen naar 'Perifit', bedoelen we X6 Innovations SAS, de rechtspersoon die Perifit-apparaten verkoopt en daarom optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor en verwerker van jouw gegevens.

 

1. Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor www.perifit.co, voor https://fr.perifit.co/ (de “website”) en voor de Perifit-app (samen de 'Platforms'). Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, log dan niet in op of gebruik de Platforms niet.

Derden-verwerkers zijn verplicht om zich aan deze privacyverklaring te houden wanneer zij namens ons persoonsgegevens verwerken. Schending van dit beleid door de derde partij kan leiden tot het nemen van disciplinaire maatregelen.

 

2. Wie zijn wij?

Wij zijn X6 Innovations SAS ('wij/we/ons/onze'). We zijn een in Frankrijk gevestigd bedrijf.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Verordening (EU) 2016/679) ('de AVG') zijn wij verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt via onze Platforms.

 

3. Onze missie

Bij Perifit stellen we alles in het werk om jouw persoonsgegevens te beschermen. Het is voor ons een topprioriteit om met jou als gebruiker van ons product een vertrouwensband op te bouwen. Daarvoor doen we het volgende:

 • We zijn volledig transparant over hoe, wanneer en waarom we jouw persoonsgegevens verwerken.
 • We geven jou zeggenschap over de persoonsgegevens die we van je verzamelen en over de wijze waarop we die gegevens verwerken.
 • Als je ervoor kiest om ons toestemming te geven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zullen we zo specifiek mogelijk duidelijk maken waarom en hoe die gegevens worden verzameld, gebruikt en doorgegeven.

 

4. Wat zijn persoonsgegevens?

 Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een 'geïdentificeerde' of 'identificeerbare natuurlijke persoon'. Een 'identificeerbare natuurlijke persoon' is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd op basis van identiteitsgegevens zoals een naam, identificatienummer, gegevens over de locatie, online identificatiegegevens of een of meer specifieke factoren met betrekking tot de fysieke, fysiologische, genetische, geestelijke, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.

 Gevoelige persoonsgegevens zijn onder meer, maar niet uitsluitend, persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische herkomst blijkt en gegevens met betrekking tot de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid.

 Nadere informatie over de specifieke categorieën persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn en die wij mogelijk verwerken is hieronder te vinden.

 

5. Mogelijke persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn en die wij verwerken

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens, gevoelige persoonsgegevens en andere gegevens van jou verzamelen en verwerken wanneer jij onze Platforms gebruikt of contact met ons hebt via de telefoon, e-mail of op een andere manier. Welke gegevens wij verzamelen en de wijze waarop deze verzameld worden, is afhankelijk van de wijze waarop jij onze Platforms gebruikt en of je ons toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van bepaalde soorten gegevens van jou. Nadere informatie over de soorten gegevens die wij verzamelen en de wijze waarop die gegevens kunnen worden verzameld, vind je hieronder in de paragraaf met de titel 'Hoe wij persoonsgegevens verzamelen'.

Door gebruik te maken van onze Platforms en/of van ons product in combinatie met onze Platforms, geef je ons toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken als onderdeel van dat proces voor de doeleinden die wij op dat moment aan jou duidelijk maken.

De persoonsgegevens die wij van jou bezitten, kunnen zijn vastgelegd op papier of op een computer of op andere media en zijn onderhevig aan bepaalde wettelijke waarborgen die zijn vastgelegd in de AVG en bepaalde federale en staatswet- en regelgeving van de Verenigde Staten (gezamenlijk de 'Wetgeving').

 

6. Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

Perifit kan op verschillende manieren persoons- en andere gegevens verzamelen en ontvangen:

Via de website:

Via de website verzamelen wij Noodzakelijke gegevens; dit zijn gegevens die wij moeten verzamelen voor levering van een Perifit-product dat jij bij ons hebt besteld via onze website.

Noodzakelijke gegevens zijn onder andere je naam, e-mailadres en factuurgegevens, zoals creditcardinformatie, bankgegevens en/of een factuuradres en een bezorgadres. 

Wij verzamelen Noodzakelijke gegevens wanneer jij op het formulier de gegevens in kwestie invult en indient via de website.

In onze app:

In onze app verzamelen wij Gebruikersgegevens; dit zijn gegevens die wij passief verzamelen als jij ons product, het Perifit-apparaat, gebruikt in combinatie met de Perifit-app.

Gebruikersgegevens omvatten:

 • Gegevens over het gebruikersaccount: het e-mailadres en wachtwoord dat je gebruikt voor je account in de Perifit-app om jou toegang te verlenen tot je account vanaf meerdere apparaten.
 • Gebruiksgegevens van het Perifit-apparaat:
  • Gegevens over jouw prestaties en trainingen met het Perifit-apparaat.
  • Loggegevens: Zoals bij de meeste technologische diensten die via internet worden geleverd, verzamelen onze servers automatisch gegevens wanneer je inlogt op ons product of dit gebruikt en slaan ze deze op in logbestanden.
  • Gegevens over het apparaat: Perifit verzamelt gegevens over de apparaten waarop het Perifit-product wordt gebruikt, waaronder het soort apparaat, het gebruikte besturingssysteem, instellingen van het apparaat, ID's van de app, unieke identificatoren van het apparaat en gegevens over vastlopers.
  • Locatiegegevens: Perifit verzamelt locatiegegevens van apparaten in overeenstemming met de toestemmingsprocedure van jouw apparaat uitsluitend om de Bluetooth-verbinding tussen Perifit-producten en jouw Bluetooth-apparaat mogelijk te maken.

We zijn in staat om Gebruikersgegevens opnieuw te identificeren wanneer dit op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan, maar we zullen dit alleen doen in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als we jou moeten identificeren voor terugroeping of het oplossen van problemen met de app.

Via onze Platforms:

Via onze Platforms verzamelen wij Platformgegevens. Dit zijn gegevens die wij passief verzamelen terwijl je de Platforms gebruikt. 

Platformgegevens omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, het Internet Protocol (IP)-adres van jouw apparaat, internetcookies, browsertype en -versie, de door jou bezochte pagina's van onze Platforms, hoelang je op elke pagina van onze Platforms blijft, instellingen voor de tijdzone, de tijd en datum van je bezoek en het besturingssysteem of platform dat je gebruikt, gegevens over je bezoek, met inbegrip van de volledige URL's, klikstroom naar, op en vanaf onze Platforms (met inbegrip van datum en tijd), producten die je hebt bekeken of gezocht, responstijden van de pagina's, downloadstoringen, duur van het bezoek aan bepaalde pagina's op de Platforms, interactiegegevens van de pagina (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen) en gebruikte methoden om de pagina te verlaten. Wij verzamelen Platformgegevens wanneer deze aan ons worden doorgestuurd tijdens of na jouw gebruik van de Platforms. Deze gegevens kunnen wel of niet geanonimiseerd zijn en worden gebruikt zoals hieronder nader is beschreven.

Overige gegevens:

We ontvangen overige gegevens als deze worden verstrekt op onze website of als je deelneemt aan een focusgroep, prijsvraag, activiteit of evenement, solliciteert, om hulp vraagt, interactie hebt met onze accounts op sociale media of op andere wijze communiceert met Perifit.

 

7. Hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken

Perifit gebruikt persoonsgegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor de exploitatie van ons product, onze website en ons bedrijf.

Perifit gebruikt Noodzakelijke gegevens:

 • Voor het uitvoeren van een bestelling of overeenkomst die tot stand is gekomen via onze Platforms.

Perifit gebruikt Gebruikersgegevens:

 • Voor het aanmaken van jouw persoonlijke gebruikersaccount zodat jij je trainingen en prestaties kunt bijhouden en zodat je de gegevens kunt bewaren als je van telefoon of tablet wisselt.
 • Om verbinding te maken tussen het Perifit-apparaat en de app. 
 • Voor verbetering en optimalisering van de app. Als we bijvoorbeeld zien dat een spel niet gewaardeerd wordt, kunnen we proberen dit te verbeteren.
 • Om met jou te communiceren door te reageren op jouw verzoeken, commentaren en vragen. Als jij contact met ons opneemt, kunnen wij jouw Gebruikersgegevens gebruiken om te reageren.
 • Voor het onderzoeken en voorkomen van beveiligingsproblemen en misbruik.
 • Voor verzending van e-mails en andere communicatie. We kunnen je service-, technische en andere administratieve e-mails, berichten, enquêtes en andere vormen van communicatie sturen. We kunnen ook contact met je opnemen om je op de hoogte te brengen van veranderingen in ons Perifit-apparaat of de app.

We kunnen jouw Gebruikersgegevens bekijken en analyseren om een probleem op te lossen dat jij ondervindt met het product. 

Perifit gebruikt Platformgegevens:

  Om inzicht te krijgen in het gedrag van onze klanten, zodat wij kunnen werken aan de ontwikkeling of optimalisatie:

 • Van de wijze waarop het Platform voor jou werkt;
 • Van de aan jou geleverde informatie en diensten via onze Platforms; en
 • Van de effectiviteit van onze online advertenties en branding.

Perifit gebruikt Overige gegevens:

 • Voor verzending van e-mails en andere communicatie. We kunnen je e-mails sturen over nieuwe productfuncties, promotionele berichten of ander nieuws over Perifit-producten. Dit zijn marketingberichten waarvoor je je op elk moment kunt afmelden.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden opgeslagen op onze beveiligde servers, in overeenstemming met redelijke beveiligingspraktijken zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving en wettelijke procedures.

We slaan geen creditcard- of bankgegevens op. Alle betalingen op ons Platform verlopen via: Stripe, AmazonPay, Paypal, Coinbase of Splitit. Dit zijn allemaal externe leveranciers van betaaldiensten die niet verbonden zijn met onze Platforms. Zie hun voorwaarden en privacyverklaring voor meer informatie over hun diensten, de wijze waarop jouw betalingen worden verwerkt en hoe zij jouw betaalgegevens verzamelen en gebruiken.

Wanneer je een wachtwoord hebt gekozen waarmee je toegang krijgt tot je account in de Perifit-app, ben jij verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. We verzoeken je dit wachtwoord met niemand te delen en het te veranderen als je vermoedt dat iemand er toegang toe heeft gekregen.

 

8. Jouw rechten en onze verplichtingen

Toestemming

We verwerken jouw gegevens met jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. We kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring als dat is toegestaan op grond van de toepasselijke AVG-wet- en regelgeving.

We kunnen jouw persoonsgegevens ook met jouw toestemming verwerken ten behoeve van technische problemen of voor het waarborgen van de elektronische gegevensbeveiliging.

Als wij verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn van jouw persoonsgegevens uitsluitend op grond van jouw toestemming daarvoor, moeten we jou voor elke vorm van verwerking afzonderlijk toestemming vragen.

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van het feit dat je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, heb je het recht die toestemming op elk moment in te trekken, maar dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van die toestemming. Je kunt je recht op intrekking van de toestemming voor verwerking op elk moment uitoefenen door met ons contact op te nemen via support@perifit.co.

Bewaring, wissing en rectificatie van gegevens

 De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen, worden door ons bewaard en opgeslagen zolang je voor de Platforms een gebruikersaccount aanhoudt bij ons. We kunnen die gegevens tot 1 jaar na sluiting van je gebruikersaccount bewaren om jou in staat te stellen het gebruikersaccount zo nodig te heractiveren.

 Je hebt ook recht op het verwijderen van je gegevens (ook wel bekend als het 'recht op vergetelheid'). Dit betekent dat je het recht hebt ons te verzoeken alle gegevens die wij van jou bezitten te wissen.

Je hebt ook recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die wij van jou hebben (ook bekend als het 'recht op rectificatie'). Dit betekent dat je, rekening houdend met het onderwerp van de verwerking, recht hebt op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.

Je kunt je recht op verwijdering en rectificatie uitoefenen door contact met ons op te nemen via support@perifit.co.

Overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt ook het recht om persoonsgegevens van jou te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar format. Je hebt het recht dergelijke gegevens zonder belemmeringen van onze kant door te geven aan andere verwerkingsverantwoordelijken wanneer wij die gegevens verwerken op basis van jouw toestemming daarvoor, of als dit noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst en de verwerking plaatsvindt door middel van geautomatiseerde middelen.

Inzageverzoeken van betrokkene

Jij hebt als betrokkene recht op het indienen van een officieel verzoek om verstrekking van de gegevens die wij van jou bezitten. Wij zijn verplicht jou een kopie te verstrekken van die gegevens, de redenen waarom deze worden verwerkt en of deze worden verstrekt aan andere organisaties of personen; voorwaarde hiervoor is dat je dit verzoek schriftelijk indient.

 

9. Privacy van kinderen

Het via onze Platforms geleverde product wordt niet gepromoot aan en is niet bestemd voor gebruik door personen jonger dan 16.

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Wanneer wij ontdekken dat een kind jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, verwijderen we die gegevens van onze servers, tenzij degene die het ouderlijke gezag heeft over het kind toestemming verleent.

 

10. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Voor de doorgifte van gegevens naar onze systemen maken we gebruik van versleuteling die standaard is voor onze branche. Hoewel we de absolute veiligheid van doorgifte van gegevens via internet niet kunnen garanderen, houden we ons aan de branchenormen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van Persoonsgegevens:

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens die wij bezitten delen met derden, met jouw toestemming of op grond van een andere rechtmatige reden daarvoor op grond van wetgeving. Bijvoorbeeld:

 • ter vergemakkelijking van de levering en verbetering van onze producten 
 • om te analyseren op welke wijze onze diensten worden gebruikt
 • wanneer wij verplicht zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om nakoming van een contract met de betrokkene of andere overeenkomsten af te dwingen of uit te voeren; of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van onze medewerkers, klanten of anderen te beschermen. Dit omvat uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudebestrijding en vermindering van kredietrisico's.

Gebruik van Platforms van derden:

Onze Platforms gebruiken Google Analytics, een door Google Inc. aangeboden dienst voor internetanalyses. Google Analytics maakt gebruikt van kleine gegevensbestanden, bekend als cookies, die kunnen worden gebruikt om de wijze waarop jij onze Platforms gebruikt en bedient te volgen en te analyseren. Die gegevens worden doorgegeven naar en opgeslagen op een door Google, Inc. geëxploiteerde server.
Google, Inc. kan i) deze gegevens doorgeven aan derde partijen indien dit wettelijk verplicht is of aan andere, door Google, Inc. ingeschakelde derde verwerkers. Je kunt het opslaan van cookies in verband met jouw bezoek aan en gebruik van onze Platforms weigeren, maar we wijzen je erop dat dit een negatieve invloed kan hebben op de werking van de Platforms.

We kunnen ook gebruikmaken van Facebooks advertentiedienst die bekendstaat als 'Facebook Vergelijkbare doelgroepen' als je Facebook hebt laten weten dat je onze Platforms gebruikt. Facebook Vergelijkbare doelgroepen stelt ons in staat om nieuwe potentiële klanten en gebruikers van onze Platforms en producten te vinden op grond van het feit dat die nieuwe potentiële gebruikers kenmerken met jou gemeen hebben op Facebook – bijvoorbeeld het feit dat beide gebruikers dezelfde Facebook-pagina's geliket hebben. Wij kunnen daarom jouw e-mailadres en naam delen met Facebook als je bij de Platforms bent ingelogd met je Facebook-account of onze Platforms op jouw apparaat hebt gedownload via een Facebook-advertentie.

Doorgiften buiten de EER:

Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens die wij bezitten doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), mits een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven waarborgt een adequaat beschermingsniveau voor de rechten en vrijheden van betrokkenen;
 • jij hebt toestemming gegeven;
 • de doorgifte is noodzakelijk om een van de in de AVG-verordening vermelde redenen, met inbegrip van bescherming van jouw vitale belangen;
 • de doorgifte is wettelijk verplicht op grond van aanmerkelijke openbare belangen of voor de vaststelling van, het aanspannen van of verweer tegen gerechtelijke vorderingen; 
 • voor de doorgifte is toestemming gegeven door de desbetreffende toezichthoudende instantie terwijl wij passende waarborgen hebben toegepast met betrekking tot de bescherming van de privacy van betrokkenen, hun fundamentele rechten en vrijheden en de uitoefening van hun rechten.

Persoonsgegevens die wij bezitten, kunnen ook worden verwerkt door medewerkers die voor ons of een van onze leveranciers werkzaam zijn buiten de EER. Die medewerkers kunnen bijvoorbeeld betrokken zijn bij de levering van ondersteunende diensten. Wij eisen dat die medewerkers voldoen aan de vereisten van deze Privacyverklaring.

 

11. Consumentenrechten in Californië

Op grond van artikel 1798.83 van de California Civil Code (burgerlijk wetboek van Californië) hebben ingezetenen van Californië recht op verstrekking van: (a) een lijst van alle derde partijen waaraan wij in het afgelopen jaar jouw persoonsgegevens hebben verstrekt voor direct-marketingdoeleinden; en (b) een beschrijving van de verstrekte categorieën persoonsgegevens. Stuur je verzoek om verstrekking van die informatie per e-mail aan support@perifit.co.

 

12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons te allen tijde het recht voor dit beleid aan te passen. Waar van toepassing stellen we jou, als betrokkene, via e-mail op de hoogte van die veranderingen.

 We raden je ook aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om te zien of deze gewijzigd is.

 

13. Zorgen of klachten

Wanneer je je zorgen maakt of klachten hebt over dit beleid, het onderwerp ervan of de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, laat ons dat dan weten door middel van een e-mail aan support@perifit.co.